సన్మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తూ ..

సన్మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తూ ..

సన్మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తూ ., తనవంతు బాధ్యతని నిర్వర్తిస్తూ .,వ్యక్తిగత మానవతా విలువలను నేర్పిస్తూ .,ఏమీ ఆశించక మన జీవతాన్ని, మనకిచ్చిన దైవమే …గురువు .

Related posts

Give a Reply

Please rate*

Follow Us On
FacebookTwitterGoogle PlusYoutube