మానవత్వం..

మానవత్వం..

స్వార్ధ కుతంత్రాలకు లోను కాకుండా ‘ నేను’ అన్న స్వార్ధంలో
‘ అందరిని’ కలుపుకోవడమే మానవత్వం.

Related posts

Give a Reply

Please rate*

Follow Us On
FacebookTwitterGoogle PlusYoutube